اسپری فیکساتور اسنس

اسپری فیکساتور (تثبیت کننده آرایش) اسنس


تثبیت کردن و کمک به ماندگاری طولانی آرایش
جلوگیری از محو شدن آرایش
محافظت در برابر پخش شدگی
محافظت از آرایش در برابر گرما
جلوگیری از براق شدن پوست