سشوار چرخشی بابیلیس 2736
سشوار چرخشی بابیلیس 2736
سشوار چرخشی بابیلیس 2736
سشوار چرخشی بابیلیس 2736
سشوار چرخشی بابیلیس 2736
سشوار چرخشی بابیلیس 2736
سشوار چرخشی بابیلیس 2736
سشوار چرخشی بابیلیس 2736
سشوار چرخشی بابیلیس 2736
سشوار چرخشی بابیلیس 2736
سشوار چرخشی بابیلیس 2736
سشوار چرخشی بابیلیس 2736
سشوار چرخشی بابیلیس 2736
سشوار چرخشی بابیلیس 2736
سشوار چرخشی بابیلیس 2736
سشوار چرخشی بابیلیس 2736

سشوار چرخشی بابیلیس 2736SDEB


سری چرخشی سشوار چرخشی بابیلیس ۲۷۳۶SDE قابلیت چرخش به هردو طرف جهت انجام یک سشوار بی‌عیب را دارد .همچنین این محصول قابلیت تنظیم درجه حرارت در دو حالت را دارا میباشد .